Nieuw wettelijk handvat om snel betaling te verkrijgen

Algemeen  

Per 16 maart 2013 werd een Europese richtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Het doel van deze regeling is om betalingsachterstanden bij handelstransacties te bestrijden.

Maximering betalingstermijn bij handelstransacties
Met deze wettelijke regeling wordt de schuldeiser beschermd tegen lange betalingstermijnen. De Europese richtlijn is tot stand gebracht omdat (veelal in Zuidelijke landen van Europa) overheden en grote bedrijven aan schuldeisers vaak lange betalingstermijnen oplegden vanuit hun machtspositie. Schuldeiseres kwamen door deze praktijken vaak in problemen.
De maximale termijn tot betaling wordt zestig dagen als partijen dit overeen komen. Als partijen niets bepalen dan blijft de oude regeling gelden dat de schuldenaar betaling verschuldigd is dertig dagen na ontvangst van de factuur.
Uitzondering op de maximale zestig dagen termijn is mogelijk onder strikte voorwaarden. Vooreerst bepaalt de wet dat een langere termijn uitdrukkelijk overeen gekomen moet worden. Uitdrukkelijk houdt, in dit geval, in dat afwijking van de maximale termijn niet geregeld kan worden in de algemene voorwaarden, maar in de overeenkomst moet staan. Dan mag de afwijking van de termijn niet onbillijk zijn ten opzichte van de schuldeiser. Bij de vraag of er sprake is van een onbillijkheid moet volgens de wetgever gelet worden op: 1)  de vraag of er objectieve redenen zijn voor de schuldenaar om een langere betalingstermijn dan zestig dagen te hanteren, 2) de aard van de prestatie, 3) elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken.

Maximering betalingstermijn bij overheden
Indien een overeenkomst met een overheidsinstantie wordt gesloten is de maximale betalingstermijn dertig dagen. Als niets overeen is gekomen dan moet de overheid binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur betalen. Is er wel een overeenkomst dan is de maximale termijn dertig dagen na ontvangst van de prestatie. Van deze maximale termijn kan weer worden afgeweken als het niet onbillijk is ten opzichte van de schuldeiser. Voor de bepaling of er sprake is van een onbillijkheid gelden de gelijke drie criteria als bij handelstransacties. In elk geval kan de maximale betalingstermijn niet meer dan zestig dagen bedragen.

Wettelijke handelsrente
Zowel in handelstransacties als bij transacties met overheden kan de schuldeiser vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is aanspraak maken op de wettelijke handelsrente. Op grond van de wetswijziging zal de wettelijke handelsrente 1% hoger worden vastgesteld.

Incassokosten
Vanaf het moment dat de schuldenaar in handelstransacties (hiermee wordt ook de overheid bedoeld) in verzuim is kan de schuldeiser van rechtswege aanspraak maken op in elk geval € 40,- incassokosten. Van deze bepaling mag bij overeenkomst niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.

Overgangsrecht
De nieuwe artikelen zijn niet van toepassing op overeenkomsten die vóór het tijdstip van het in werking treden zijn gesloten. Het is dus wel zaak om bij overeenkomsten die worden gesloten na 16 maart 2013 met deze nieuwe regelingen rekening te houden.

Door: Rob Deuss
Onteigeningsrecht
Bestuursrecht
Deel dit artikel: