Curator niet meer onaantastbaar

Financiering, zekerheden en insolventie  

Curatoren moeten vaak snel handelen en nemen daarom bij het sluiten van activaovereenkomsten allerlei voorbehouden op, zodat de koper niet kan claimen als een derde aan hem toebehorende zaken komt opeisen. "Rechten van derden dienen door de koper te worden gerespecteerd en komen voor rekening en risico van de koper". Garantie tot aan de deur dus.

Enige tijd geleden vernietigde het hof in Den Bosch een uitspraak van de rechtbank (23 juli 2013) en oordeelde dat de curator aansprakelijk was op grond van een onrechtmatige daad. Opmerkelijk omdat het vaste rechtspraak is dat een curator nagenoeg nooit aansprakelijk is te houden. Wat was nu het geval?

Toegespitst op de feiten oordeelde het hof dat de geboden snelheid de curator niet ontsloeg van de verplichting zorgvuldig rekening te houden met de belangen van onder meer de partij aan wie uiteindelijk de onderneming werd verkocht. De koper had al in een vroeg stadium van de overname bij de curator geïnformeerd of een bepaalde, voor koper cruciale machine, door de curator als onderdeel van de inventaris verkocht zou worden aan koper. In de koopovereenkomst was, zoals gebruikelijk, opgenomen dat de curator niet de gehele feitelijke en juridische situatie kende en daarom geen garanties gaf. Na koop van de activa, waaronder de door koper gewenste machine bleek dat deze geleased was en dus niet door de curator verkocht kon worden. Het hof overwoog Het hof acht het echter onaannemelijk dat voor de curator de tijd ontbrak zich voor wat betreft de waardevollere delen van de onderneming – zoals [de specifieke machine] – op de hoogte te stellen van de rechtstoestand daarvan, zeker als daarvoor al vroeg aandacht was gevraagd door een belangstellende kandidaat-koper.

Kort gezegd, als de curator dus voldoende tijd heeft gehad om iets uit te zoeken en specifieke interesse is getoond kan het goed zijn dat de curator onrechtmatig handelt als hij dan iets verkoopt dat formeel niet tot de boedel behoort. Lang niet altijd komt de curator er dus zo gemakkelijk vanaf. Als u in de toekomst dus duidelijk aangeeft waar uw belang zit bij een activatransactie en de curator de tijd heeft om een en ander uit te zoeken kan (ondanks het feit dat deze iedere vorm van aansprakelijkheid uitsluit) best sprake zijn van onrechtmatig handelen en een verplichting tot het vergoeden van schade door de curator. De deur staat dus een beetje open. 

Door: Balder Lamers
Financiering, zekerheden en insolventie
Ondernemingsrecht
Commerciële contracten
Privacy en ICT
Deel dit artikel: