Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015

Arbeidsrecht  

Door de invoering van de Wet werk en Zekerheid werd een aantal bepalingen betreffende arbeidsovereenkomsten gewijzigd. De belangrijkste daarvan waren wijzigingen in de proeftijdbepaling, het concurrentiebeding en de invoering van de aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Per 1 juli 2015 zal het ontslagrecht opnieuw ingrijpend gewijzigd worden. De nieuwe Wet werk en zekerheid zorgt voor drie belangrijke wijzigingen: 

  1. versterking van de rechtspositie van de flexwerker;
  2. ontslag wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers;
  3. de WW duur wordt gaandeweg ingekort.

Flexibele arbeid

De termijnen in de zogenaamde ketenbepalingen worden verkort. De regering wil dat flexwerkers na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract (nu is dat nog drie jaar).
Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. De tussenpoos is momenteel nog drie maanden.
Vanaf 1 juli 2015 ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd, wanneer maximaal drie contracten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd binnen een periode van twee jaar (nu nog drie jaar) met tussenpozen tussen twee overeenkomsten van minimaal zes maanden (nu nog drie maanden). 

Heeft u een werknemer die op of na 1 juli aanstaande zijn of haar tweede contract voor bepaalde tijd krijgt en die rond 1 juli 2015 dan twee jaar in dienst is en bent u van plan deze arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 te verlengen, dan krijgt deze werknemer in dat geval automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Wanneer u het tijdelijke contract echter laat eindigen vóór 1 juli 2015 en uiterlijk op 30 juni 2015 een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd laat aanvangen, dan valt die verlenging nog onder de huidige regelgeving en mag de werknemer in totaal maximaal drie jaar in dienst zijn met tijdelijke contracten met tussenpozen van maximaal drie maanden. Zo kunt u dus optimaal gebruikmaken van de overgang van de oude naar de nieuwe regels.

Wijzigingen ontslag 

Vanaf 1 juli aanstaande komt er één vaste ontslagroute. Alle bedrijfseconomische ontslagverzoeken (reorganisaties etcetera) en ontslagverzoeken door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan verplicht via het UWV. Een ontslagverzoek om een andere reden -  bijvoorbeeld ’disfunctioneren‘ of ’verschil van inzicht‘ - gaat straks altijd via de kantonrechter. 

Vanaf 1 juli 2015 komt een ontslagvergoeding op grond van de bekende kantonrechtersformule te vervallen en hebben in plaats daarvan alle werknemers onder voorwaarden recht op de nieuwe geïntroduceerde ’transitievergoeding‘. Als de werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest (dit geldt zowel voor flexibele als voor vaste contracten) heeft hij recht op een transitievergoeding als het contract op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De hoofdregel is ⅓ maandsalaris per gewerkt dienstjaar en ½ maandsalaris per gewerkt dienstjaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto en maximaal een jaarsalaris voor werknemers die meer verdienen dan € 75.000,- bruto per jaar.

Er zijn nog meer nieuwe ontwikkelingen: 
Zo hoeft voor de werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt geen ontslagvergunning meer te worden aangevraagd en mag de werkgever bij het bereiken van die leeftijd gewoon – zonder vergunning – het dienstverband opzeggen. Een transitievergoeding is in een dergelijk geval ook niet verschuldigd. 

Wanneer een werknemer (na de gebruikelijke twee jaar wachttijd voor de WIA) wordt ontslagen met een ontslagvergunning op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid, heeft de werknemer – anders dan nu het geval is – vervolgens ook gewoon recht op de transitievergoeding.  

Wijzigingen WW 2016
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. De maximale duur van de WW-uitkering – nu nog 38 maanden – bedraagt dan vanaf  2019 nog slechts 24 maanden.
Verder wordt vanaf 1 juli 2015 na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als ‘passend’ gezien en wordt per die datum de inkomensverrekening in de WW ingevoerd.

Meer weten? 
Wij kunnen ons voorstellen dat dit alles voor zowel werknemers als werkgever allerlei vragen oproept. Graag beantwoorden wij deze vragen. 

Door: Carel van Binsbergen
Bestuursrecht
Arbeidsrecht
Ambtenarenrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Medisch tuchtrecht
Deel dit artikel: