koper van onderneming mogelijk aansprakelijk voor niet betaalde pensioenpremies

Ondernemingsrecht  

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over een langlopende kwestie, waarbij een bedrijfstakpensioenfonds een bedrag van bijna twee miljoen euro vorderde van de koper van een schoonmaakbedrijf. Het bedrijfstakpensioenfonds vorderde betaling van achterstallige pensioenpremies van vóór de eigendomsoverdracht, dus van de premies die eigenlijk door de verkoper van het bedrijf betaald hadden moeten worden. Maar de verkoper bood geen verhaal meer. Moet de koper deze alsnog betalen?

De Hoge Raad oordeelde dat de koper dit bedrag alsnog aan het pensioenfonds moest betalen. De wet bepaalt dat door de overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer, van rechtswege overgaan op de verkrijger. Sinds 2002 geldt dat ook voor rechten en verplichtingen van de werkgever uit hoofde van pensioen. De verkopende werkgever is gedurende één jaar na de overgang van de onderneming nog aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen die zijn ontstaan in het tijdvak voorafgaand aan de overgang. De pensioenverplichtingen gaan dus over op de koper van de onderneming.

Met dit aspect dient de koper bij de onderhandelingen over koop van een onderneming dus goed rekening te houden. Dat had de koper hier ook moeten doen, aldus de Hoge Raad. De koper dient zo goed mogelijk na te gaan of alle tot het moment van risico-overgang verschuldigde premies voldaan zijn. Tevens dient de koper zekerheden in te bouwen voor het geval dat achteraf blijkt dat niet alle premies voldaan zijn. Het bedrijfstakpensioenfonds heeft een zelfstandig recht om deze premies bij de koper van de onderneming te vorderen. Dit recht komt hem toe omdat ander de belangen van de werknemers worden geschaad, bijvoorbeeld doordat het pensioenfonds dan wegens een te lage dekkingsgraad zou overgaan tot korting op de pensioenen.

De koper van een onderneming dient dus niet alleen te onderzoeken of het bedrijf rendeert, welke arbeidsrechtelijke verplichtingen hij overneemt, maar ook of aanspraken van het pensioenfonds bestaan. Ik adviseer u hier graag over.

Door: Henk van Wel
Financiering, zekerheden en insolventie
Ondernemingsrecht
Commerciële contracten
Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht
Deel dit artikel: