Curator moet toch de ondernemingsraad om advies vragen

Financiering, zekerheden en insolventie  

Vorig jaar schreef ik over de rol van de ondernemingsraad ten opzichte van de curator bij doorstart van een onderneming. De Ondernemingskamer oordeelde toen in een procedure over de doorstart van de DA Groep, dat de curator geen advies hoeft te vragen aan de ondernemingsraad wanneer zijn handelingen beperkt blijven tot het vragen van toestemming aan de rechter-commissaris, het uitvoering geven aan het biedingsproces en het daarna verder afwikkelen van de failliete boedels. Hij oordeelde dat dit anders kan zijn als de curator de onderneming voortzet om overnamekandidaten te zoeken. Ik http://www.hoeberechts.nl/viewlink.php/http://www.hoeberechts.nl/viewlink.php/ toen dat het goed is om de ondernemingsraad als belangenbehartiger van de werknemers mee te nemen in het proces en deze te informeren en tekst en uitleg te geven

Oordeel Hoge Raad 

De Hoge Raad oordeelt in deze kwestie nu anders en is van mening dat de curator in sommige gevallen als bestuurder gezien kan worden, zeker als hij de onderneming (tijdelijk) voorzet met het oog op een doorstart. De curator had bij de Ondernemingskamer gesteld dat hij de onderneming liquideerde en bezig was met een biedingsproces. De OR was het daar niet mee eens en krijgt nu van de Hoge Raad gelijk. De Hoge Raad oordeelt dat het enkele feit dat leveranties aan de franchisenemers zijn stopgezet en dat de curator zich heeft beperkt tot het uitvoering geven aan het biedingsproces en de afwikkeling van de boedel, ontoereikend zijn voor het oordeel dat de curator de onderneming niet in stand heeft gehouden in de zin van de wet op de ondernemingsraden (WOR). Met andere woorden, hij gedroeg zich als bestuurder en had het adviesrecht uit artikel 25 WOR moeten respecteren. Omdat het tijdens een faillissements voor de curator ondoenlijk is om zich aan alle bepalingen van de WOR te houden geeft de Hoge Raad de mogelijkheid dat de curator mag afwijken van de formele vereisten die art. 25 WOR stelt in verband met de advisering door de ondernemingsraad als de omstandigheden van het geval dit vergen. Hoe dit zich gaat verhouden tot de pre-pack die er aan zit te komen (zie mijn eerdere blog) is nog onduidelijk.

Redelijkheid en billijkheid

De Hoge Raad geeft partijen een belangrijke aanwijzing  “de ondernemingsraad en de curator dienen zich bij de verwezenlijking van de doeleinden van de WOR als zodanig jegens elkaar te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.” Dit sluit aan bij mijn vorige blog waar ik opmerkte dat de curator daar waar mogelijk de ondernemingsraad (en als die er niet is de werknemers) zoveel mogelijk mee moet nemen in het proces van een doorstart. Mede vanwege de open norm die nu is geformuleerd en de  onduidelijkheid over de pre-packregeling blijft tijdig juridisch advies noodzakelijk. Vanzelfsprekend kunnen wij dat bieden.

Door: Balder Lamers
Financiering, zekerheden en insolventie
Ondernemingsrecht
Commerciële contracten
Privacy en ICT
Deel dit artikel: