Privacy (op de werkvloer)

Arbeidsrecht  

Op 25 mei 2018 zal de Wet bescherming persoonsgegevens worden ingetrokken (Wpb). Vanaf die datum wordt namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Niet alleen in Nederland, maar in de hele EU. Vanaf die datum moeten bedrijven/organisaties kunnen aantonen dat zij het naleven van de privacyregels structureel waarborgen en daarover ook verantwoording kunnen afleggen. Deze verplichtingen zijn uitgebreider dan onder de huidige privacy regelgeving en zullen strenger worden gehandhaafd. De risico’s en sancties zijn aanzienlijk indien de privacyregels worden geschonden. De toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet hierop toe. Het is daarom belangrijk dat bedrijven aan de AP kunnen aantonen dat zij al geruime tijd serieus bezig zijn met het doorvoeren van de benodigde aanpassingen. In ieder geval zullen zij moeten laten zien dat er duidelijke stappen in de goede richting zijn gezet om te kunnen voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens speelt ook op de werkvloer een grote rol. Ieder bedrijf die persoonsgegevens verwerkt moet aan de AVG voldoen. Maar wat is een persoonsgegeven? Hierbij kan onder andere gedacht worden aan NAW gegevens, identificatienummer, het smoelenboek, een personeelsbadge of fysieke kenmerken. Om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, moeten bedrijven bijvoorbeeld een verwerkingsregister opstellen en bijhouden, datalekken registreren, gedragscodes voor werknemers opstellen en controleren. Ook de registratie van ziekteverzuim moet overeenkomstig de AVG ingericht worden.

Minstens zo wezenlijk is dat werknemers in het bedrijf zich ook bewust worden van de veranderingen. Werknemers dienen ook bewust te zijn over hoe omgegaan moet worden met persoonsgegevens en wat de gevolgen voor het bedrijf zijn als niet de juiste stappen worden genomen.

De AVG zal ook doorwerken in de arbeidsrelatie zelf.

De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen in een stroomversnelling geraakt. Vandaar ook dat de verouderde Wpb aan “modernisering” toe was. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen van het monitoren en controleren van werknemers.

Hoe maakt u uw organisatie ‘AVG-proof’? Wat zijn de belangrijkste privacyregels waar een werkgever zich aan moet houden bij het aannemen en aansturen van personeel, het registreren van verzuim en het opsporen van onregelmatig handelen door werknemers? Ik praat u hier desgewenst graag over bij.

Door: Karin van Hout
Deel dit artikel: