Wat zijn uw mogelijkheden als ondernemer tijdens deze corona-crisis op het gebied van arbeidsrecht?

Arbeidsrecht  

Arbeidsrecht door Karin van Hout (vanhout@hoeberechts.nl)

Door alle corona-maatregelen ondervinden steeds meer bedrijven problemen. De normale bedrijfsvoering komt (deels) stil te liggen en werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd. De overheid biedt bedrijven die als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus worden getroffen de mogelijkheid tot werktijdverkorting. Wanneer u daarvoor in aanmerking komt en hoe u dat kunt regelen, zal ik kort voor u samenvatten.

Wijziging van arbeidstijd

In beginsel geldt voor de werkgever een verbod om de werktijd van werknemers eenzijdig te verminderen, indien dit gepaard gaat met inlevering van salaris. Een eenzijdige vermindering van de werktijd met behoud van salaris, is niet verboden, maar dan schiet het zijn doel voorbij. 

Op voornoemd verbod geldt de uitzondering van Werktijdverkorting. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan voor bepaalde werknemers of groepen van werknemers voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontheffing verlenen van dit verbod. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de werkgever een vergunning aanvragen.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting houdt in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkloosheidswet (WW). De werkgever betaalt het loon aan de werknemer en de WW-uitkering wordt aan de werkgever betaald. Deze regeling heeft twee voordelen. Ten eerste wordt met gebruik van de werktijdverkorting voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hard nodig zijn binnen het bedrijf. In de tweede plaats bespaart de werkgever loonkosten. De werkgever moet ten minste betalen wat hij door het UWV vergoed zal krijgen: 75% voor de eerste twee maanden en 70% voor de periode daarna (over maximaal € 57.232 bruto op jaarbasis). Dit geldt vanaf het moment dat het verzoek tot werktijdverkorting is toegewezen. Een van toepassing zijnde cao of gehanteerde arbeidsvoorwaarden kunnen ervoor zorgen dat er meer betaald moet worden.

De voorwaarden voor werktijdverkorting zijn:

- De werkgever moet getroffen zijn door buitengewone omstandigheden, die niet tot het normale ondernemersrisico behoren Voorbeelden hiervan zijn: Brand, Overstroming, Epidemie, zoals het coronavirus;

- De periode van vermindering van werkzaamheden is ten minste 2 en ten hoogste 24 weken

- Als de vermindering van werkzaamheden naar verwachting langer duurt dan 24 weken, zal geen ontheffing worden verleend. De werkgever zal dan alsnog de optie van ontslag in overweging moeten nemen.

- Er is ten minste 20% minder werk

- De vermindering van werkzaamheden was niet voorzienbaar.

- Het is dus niet mogelijk om werktijdverkorting voor een periode in de toekomst aan te vragen. 

- De werktijdverkorting ziet op werknemers waarvoor de werkgever een loonbetalingsverplichting heeft; Voor oproepkrachten met een nul-urencontract, uitzendkrachten en zzp’ers kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

De vergunning en aanvraag WW-uitkering

De aanvraag voor de vergunning gaat via het ministerie van SZW. De vergunning wordt verleend voor een periode van ten hoogste zes weken. Op verzoek van de werkgever kan de vergunning drie keer worden verlengd, telkens voor een periode van ten hoogste zes weken. De maximale doorlooptijd van de werktijdverkorting is aldus 24 weken. Na ontvangst van de vergunning, meldt u dit direct bij UWV. Via UWV kunt u een WW-uitkering voor de betrokken werknemers aanvragen. Als de werknemer voldoet aan de voorwaarden, maakt UWV de WW-uitkering aan u als werkgever over.

Komt uw bedrijf in de problemen als gevolg van het coronavirus? Maak gebruik van de regeling en beperk uw schade.

 

Aanvragen van een ontslag wegens bedrijfseconomische reden

Het kan zijn dat de gevolgen van het coronavirus dusdanig vergaand zijn, dat u genoodzaakt bent verdere maatregelen te nemen, waaronder bijvoorbeeld het aanvragen van ontslag voor medewerkers. Voor het aanvragen van ontslag om bedrijfseconomische redenen gelden bijzondere voorwaarden. Zo moet, onder andere,  gekeken worden naar de ontslagvolgorde en ook dient er een transitievergoeding betaald te worden. Als u voorziet dat een werktijdverkorting van 24 weken niet voldoende zal zijn en u mensen zult moeten ontslaan, dient u daartoe tijdig actie te ondernemen, aangezien de doorlooptijd van een dergelijke procedure enkele weken duurt. De omvang van de te nemen maatregelen in de personele sfeer (meer of minder dan 20 werknemers die een arbeidsplaats verliezen) bepalen mede de duur van de doorlooptijd omdat alsdan ook de Wet melding Collectief ontslag van toepassing is en aan bijkomende voorwaarden voldaan moet worden.

 

Contractenrecht door Kristel Timmermans (timmermans@hoeberechts.nl)

Overmacht

Door alle wereldwijde maatregelen en gevolgen van de coronacrisis is het bepaald niet ondenkbaar dat u bestelde zaken niet of veel te laat ontvangt. Dit brengt vervolgens uw eigen productieproces in gevaar: u kunt op uw beurt weer niet leveren aan uw eigen klanten. Of u kunt uw werkzaamheden niet of vertraagd uitvoeren doordat personeel niet aanwezig kan zijn of omdat transport niet mogelijk is.

Maar voor wiens rekening en risico komen dergelijke gevolgen van de corona-uitbraak. Kunt u wellicht een beroep op overmacht doen? En wat zijn de gevolgen van een beroep op overmacht?

Om met dat laatste te beginnen. Bij een geslaagd beroep op overmacht kan de wederpartij zich niet beroepen op nakoming van de afspraken en kan hij geen schadevergoeding vorderen. Wel kan de overeenkomst ontbonden worden. Let wel dit zijn de Nederlandse wettelijke gevolgen. Contractueel kunnen er meer en andere gevolgen zijn geregeld. Verder is het zo dat als u internationaal gecontracteerd heeft dat er buitenlands recht van toepassing kan zijn: de gevolgen van overmacht kunnen daar anders geregeld zijn. 

 

Wat zegt het contract of de algemene voorwaarden

Wanneer u niet aan uw eigen leveringsverplichtingen kunt voldoen naar uw klanten, is het belangrijk eerst te controleren of en welke overmachtsclausule u in uw contracten (en vaak algemene voorwaarden) heeft staan. Overmachtsclausules zijn er in allerlei soorten en maten. Vaak worden stakingen, oorlogsgeweld, natuurrampen, brand en overheidsingrijpen genoemd en soms wordt daar nog aan toegevoegd “elke andere van buiten komende oorzaak”.

Of u altijd met succes een beroep kunt doen op een overmachtsclausule zal afhangen van de formulering van het beding. Maar de formulering is niet het enige: vaak zal ook onderzocht worden of partijen daadwerkelijk onderhandeld hebben over het specifieke beding en welke betekenis partijen in dat geval redelijkerwijs aan de bepaling mochten toekennen in de gegeven omstandigheden. Wel zal het zo zijn dat hoe specifieker een beding is, de kans op succes altijd vergroot wordt (bijvoorbeeld als epidemieën letterlijk is opgenomen in het beding).

Houd er rekening mee dat uw eigen leverancier natuurlijk ook een overmachtsclausule in zijn contract kan hebben waardoor deze zich jegens u zal proberen te beroepen op overmacht. Alleen als u op de juiste wijze inkoopvoorwaarden bent overeengekomen, kan daarin wellicht een escape voor u staan.

Kortom: in geval van problemen op dit punt is het belangrijk de contracten en vooral de kleine letters te bestuderen. Als u op dit moment zaken doet is het nu in ieder geval van belang een goede overmachtsclausule op te nemen en waar nodig andere clausules in te bouwen. Dat niemand in de toekomst kan kijken, maakt deze crisis pijnlijk duidelijk.

 

Geen contract? Wat zegt de wet?

Als u geen contract heeft, valt u terug op de wettelijke regeling. Bij internationale contracten zal het dan allereerst van belang zijn na te gaan welk recht van toepassing is op de transactie. Als dat Nederlands recht is, is in artikel 6:75 BW een voorziening opgenomen voor overmacht (hoewel de wet strikt genomen niet spreekt over overmacht). Kort gezegd komt het erop neer dat de ontstane situatie niet te wijten mag zijn aan de schuld van degene die zich beroept en dat de situatie ook niet voor diens risico hoort te komen. Dat laatste is natuurlijk een lastige: voor wiens risico moet het komen…? Hierbij zijn -zoals zo vaak- de omstandigheden van het geval van belang. Gezichtspunten hierbij zijn: heeft u gezocht naar alternatieven om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen? Was het risico verzekerbaar? Heeft u er alles aan gedaan om de schade te beperken?

Wanneer een beroep op overmacht niet mocht slagen, resteert nog een beroep op onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW). Bij een succesvol beroep op onvoorziene omstandigheden kan de rechter een overeenkomst wijzigen of zelfs geheel ontbinden. Hierbij dient er wel rekening mee gehouden te worden dat rechters zeer terughoudend zijn met het aannemen van onvoorziene omstandigheden.   

 

Uiteraard is het mogelijk dat de overheid met meer of andere tijdelijke uitstelmaatregelen komt vanwege deze crisis.

Indien u vragen heeft of tegen problemen aanloopt, staat ons team voor u klaar. U kunt contact opnemen met ons kantoor via: 0495-53 25 83 of per mail info@hoeberechts.nl

  
Door: Karin van Hout
Deel dit artikel: