Uitgetreden vennoot: toch aansprakelijk voor de rekening

Ondernemingsrecht  

Zoals wellicht bekend bestaat voor wat betreft aansprakelijkheid een verschil bestaat tussen een Vof en een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een zelfstandig drager van en rechten en verplichtingen. Dat betekent dat in principe alleen de rechtspersoon (bijvoorbeeld een BV) aansprakelijk is. De bestuurder is slechts alleen aansprakelijk onder uitzonderlijke omstandigheden. Een Vof is daarentegen een samenwerkingsverband waarbij meerdere personen (de vennoten) gezamenlijk een bedrijf voeren. Omdat een Vof geen rechtspersoonlijkheid bezit, zijn vennoten naast de Vof hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat een schuldeiser dus ook de vennoten kan aanspreken. De vennoot die de gehele rekening betaalt, kan vervolgens wel de andere vennoten aanspreken voor een evenredig deel.  

Uittreden van een vennoot
Om allerlei redenen kan een vennoot op enig moment besluiten de Vof te verlaten. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid voor niet betaalde schulden? Vervalt die dan? Dat laatste zou natuurlijk onredelijk zijn voor de schuldeiser die zaken deed met de Vof waarin drie vennoten zaten en waarvan er een één vertrekt. De schuldeiser kon voor het vertrek immers verhaal nemen op het vermogen van alle drie de vennoten. Dit betekent dus dat een vennoot sowieso aansprakelijk is en blijft voor schulden die bestonden op het moment van uittreden. Bestaat bijvoorbeeld een huurachterstand op het moment van uittreden, dan kan de verhuurder ook de uitgetreden vennoot daarvoor aanspreken. 
Een uittredende vennoot doet er dan ook verstandig aan goede afspraken te maken over zijn vertrek. Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat afspraken tussen de vennoten onderling de schuldeisers niet aan gaan. Zekerheid dat men niet meer wordt aangesproken voor oude schulden kan alleen verkregen worden als een schuldeiser bereid is die aansprakelijkheid te laten vervallen (naast afspraken hierover met de voortzettende vennoot).

Duurovereenkomst
Duidelijk is, als niets wordt afgesproken, dat een uitgetreden vennoot aansprakelijk blijft voor schulden die er al waren. So far so good: die schulden kunnen nog wel in kaart gebracht worden. Wat geldt voor duurovereenkomsten die zijn afgesloten voor het uittreden? Denk aan: abonnementen, huurovereenkomsten, energie-overeenkomsten etcetera.

Enkele uitspraken

Hof Arnhem en recent Hof ’s-Hertogenbosch hebben zich hier over gebogen. De vennoten drijven in dit laatste geval gezamenlijk een webwinkel. De Vof heeft een doorlopende advertentie-overeenkomst met VNU. Vervolgens treedt op 1 augustus 2009 een vennoot uit. De andere vennoot zet het bedrijf voort als eenmanszaak. De facturen van januari tot en met september 2010 van VNU worden niet betaald. VNU start een incassoprocedure tegen beide vennoten. 
Het Hof oordeelt dat ook de uitgetreden vennoot aansprakelijk is, ook al zijn de schulden ná zijn uittreden ontstaan. De uitgetreden vennoot had contact moeten opnemen met VNU over zijn uittreden, of hij had de overeenkomst met VNU moeten opzeggen (de overeenkomst was in dit geval maandelijks opzegbaar).

Conclusie 

Welke lering kan hieruit getrokken worden? Een uittredende vennoot moet niet alleen de bestaande schulden in kaart brengen, maar ook de doorlopende overeenkomsten. Hij moet contact opnemen met de contractspartijen om te bezien of deze bereid zijn de overeenkomsten voort te zetten met alleen de overblijvende vennoten. Wil deze contractspartijen dat niet dan moeten er natuurlijk afspraken gemaakt worden met de overblijvende vennoten: denk hierbij aan een vrijwaring. Daarbij geldt zoals altijd: leg alle afspraken goed schriftelijk vast en laat u zo nodig bijstaan door een deskundige. 

 

 

 

Door: Kristel Timmermans
Financiering, zekerheden en insolventie
Ondernemingsrecht
Vastgoedrecht
Commerciële contracten
Deel dit artikel: